Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ZAKRECONESLOIKI.PL

§1

Definicje

 1. SKLEP – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zakreconesloiki.pl
 2. KLIENT – osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka administracji publicznej dokonująca zakupu na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywająca prawa do jej własności.
 3. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność pod nazwą: Ludovisko Krzysztof Kordelewski, NIP 5842451378, REGON 220984486, telefon kontaktowy: 502 106 571, e-mail: biuro@zakreconesloiki.pl.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie Konta Klienta.
 5. KONTO KLIENTA – konto w Sklepie, które obejmuje informacje na temat danych Klienta i historii zamówionych produktów. Założenie Konta Klienta jest niezbędne do dokonania zamówień.
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zakupu produktów w Sklepie zakreconesloiki.pl, które obejmuje rodzaj i ilość zakupionych produktów.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu zakreconesloiki.pl, uregulowana poprzez Kodeks Cywilny.
 8. PRODUKT – towar prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie.
 9. DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu www.zakreconesloiki.pl
 2. Klient składający zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu sfinalizowania transakcji.
 3. Sprzedawca oznajmia, że przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 4. Utworzenie Konta Klienta jest dobrowolne i jednorazowe oraz niezbędne do składania zamówień w Sklepie.
 5. Logowanie do Konta Klienta odbywa się poprzez login i hasło, które ustanawia się w Formularzu Rejestracji.
 6. Klient ma wgląd do swoich danych zawartych w Koncie Klienta, ma możliwość ich zmiany oraz ich usunięcia.
 7. Ceny Produktów przedstawione są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie należne podatki), nie uwzględniają kosztów dostawy.
 8. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.

§3

Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta w Sklepie zakreconesloiki.pl.
 2. Aby założyć zamówienie Klient:
  a) dokonuje wyboru Produktów (ilość i rodzaj) oraz dodaje je do koszyka,
  b) przy pierwszorazowym Zamówieniu, wypełnia Formularz Rejestracji – niezbędne dane do obsługi i wysyłki zamówienia,
  c) wybiera dogodną dla siebie metodę płatności oraz sposób dostawy,
  d) akceptuje regulamin,
  e) potwierdza zamówienie klikając przycisk „potwierdzam zakup”.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się wysłać drogą elektroniczną, na podany wcześniej przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie o przyjęciu Zamówienia.
 4. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży.

§4

Płatności

 1. Sprzedawca umożliwia podane poniżej metody płatności:
  a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) za pośrednictwem bramki płatniczej Shoper:
  - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  - w przypadku płatnością kartą, dostępne są:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§5

Dostawy

 1. Produkty dostarczane są na terenie całej Polski.
 2. Dostawy realizowanie są za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
 4. Czas realizacji Zamówienia, na który składa się: kompletowanie zamówienia, przygotowanie do wysyłki, przekazanie przesyłki do dostawcy, może potrwać do 2 dni roboczych, ale może ulec zmianie w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.
 5. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku płatności kartą, czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 7. Klient ma prawo do osobistego odebrania Zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zamówienia, produkty będą gotowe do odbioru przez Klienta, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail lub telefonicznie.

§6

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.5 Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na:
  a) adres siedziby Sklepu,
  b) adres e-mail Sklepu.
 3. Klient, który dostarczył Sprzedawcy pocztą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zostanie powiadomiony w ten sam sposób o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
 5. Wszystkie koszty związane z odesłaniem Produktów ponosi Klient.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu nie otrzymania Produktów z powrotem lub nie otrzymania od Klienta potwierdzenia odesłania Produktów.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Sprzedawca ma prawo odmowy odstąpienia od umowy z Klientem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.
  W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przede wszystkim na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2020r.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl